Phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Nhiệm kỳ 2009-2014 là nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế xã hội có nhiều khó khăn thách thức nhưng sẽ tiếp tục phát triển, bền vững, hội nhập sâu và toàn diện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước đến năm 2020. Phương hướnghoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là tiếp tục phát triển, đổi mớivà nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là một tổ chức nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ IV cần tập trung vào những việc sau:
Bàn về những bất cập của Thông tư 200 và những kiến nghị

Bàn về những bất cập của Thông tư 200 và những kiến nghị

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT - BTC, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), Thông tư này thay thế Chế độ kế toán DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC và Thông tư số 244/2009/TT- BTC. Tuy nhiên, có một số vấn đề còn bất cập khi áp dụng thông tư vào thực tiễn công tác tài chính kế toán của các DN ở Việt Nam hiện nay.